دریچه های مترو

سازنده انواع دریچه های مترو و متعلقات دریچه و تنظیم هوای مترو سیستم تهویه هوای مترو ، کانال دمپر دستی ، دریچه هوا بر مترو ، کانال دمپر دستی.

قرقره آتش نشانی

ورق لبه سکو مترو

ورق لبه سکو مترو

درخواست قیمت دریچه

    مشخصات دریچه
    [hidden hidden-1 placeholder “post_title”]