دریچه های مترو

سازنده انواع دریچه های مترو و متعلقات دریچه و تنظیم هوای مترو سیستم تهویه هوای مترو ، کانال دمپر دستی ، دریچه هوا بر مترو ، کانال دمپر دستی

قرقره آتش نشانی

ورق لبه سکو مترو

ورق لبه سکو مترو