دریچه بازدید فن کویل | دریچه زیر فن کویل

دریچه زیر فن کویل یا دریچه بازدید فن کویل ، برای ایجاد دسترسی آسان به دستگاه هایی مانند داکت ها و فن کوئل هایی که اغلب در سقف قرار دارند مورد استفاده قرار میگیرد. ابعاد دریچه دسترسی و بازدید فن کویل نسبت مستقیم با ابعاد دستگاه فن کویل دارد.

دریچه بازدید فن کویل

دریچه فن کویل را به صورت کلی میتوان به دو روش نصب کرد. هم به شکل پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل (پیچ مخفی). بدیهی است که در حالت پیچ از داخل باعث می شود نمای دریچه شکیل تر باشد. اما اغلب در دریچه مدلهای لولایی به خاطر محدودیت در نصب، حالت پیچ از رو به استفاده میگردد.

دریچه فنکویل چوبی

دریچه فن کویل چوبی | دریچه بازدید فن کویل چوبی

دریچه بازدید فن کویل شیاردار مشبک وزنه ای

دریچه دسترسی فن کویل طرح مشبک وزنه ای

دریچه بازدید فن کویل شیاردار لولادار

دریچه زیر فن کویل وسط خطی 35 درجه لولادار

دریچه بازدید فن کویل وزنه ای گل سقفی دوپله وزنه ای

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی لولادار

دریچه زیر فن کویل لولادار وسط خطی یکسره

دریچه زیر فن کویل گل سقفی دوپله قفلی وزنه ای

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی یک پله وزنه ای