دریچه دیواری

دریچه هوا قوس دار اهرمی

دریچه دیواری قوس دار اهرمی

دریچه دیواری دمپر بلند ولومی

دریچه دیواری دمپر بلند ولومی

دریچه دیواری دو طرفه | دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمی

دریچه دیواری دو طرفه | دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمی

دریچه خطی سه طرفه

دریچه خطی سه طرفه

دریچه خطی تک پره ای

دریچه خطی تک پره ای

دریچه خطی ثابت طرح اسلوت

دریچه خطی ثابت طرح اسلوت

دریچه خطی 30 درجه

دریچه خطی صفر درجه

دریچه خطی صفر درجه