دریچه برگشت هوا

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دریچه مشبک اتاق عمل

دریچه اتاق عمل مشبک با تور

دریچه پانچی اتاق عمل

دریچه پانچی اتاق عمل

دریچه سقفی طرح اسلوت با تور

دریچه خورشیدی

دریچه خورشیدی سقفی

دریچه پره زد Z

دریچه آرمسترانگ گرد | دریچه تایلی گرد

دریچه سقف کاذب شیاردار خطی

دریچه آرمسترانگ چهار طرفه

دریچه آرمسترانگ (تایلی) چهار طرفه

دریچه سقف کاذب گرد مشبک