دریچه سقف کاذب | دریچه آرمسترانگ

دریچه آرمسترانگ گرد | دریچه تایلی گرد

دریچه سقف کاذب شیاردار خطی

دریچه آرمسترانگ چهار طرفه

دریچه آرمسترانگ (تایلی) چهار طرفه

دریچه سقف کاذب گرد مشبک