دریچه سقف کاذب | دریچه آرمسترانگ

دریچه آرمسترانگ گرد سقفی

دریچه آرمسترانگ شیاردار خطی

دریچه آرمسترانگ چهارگوش سقفی

دریچه آرمسترانگ سقفی گرد مشبک

دریچه سقفی آرمسترانگ چهارگوش