دریچه سقف کاذب | دریچه آرمسترانگ

دریچه آرمسترانگ گرد | دریچه تایلی گرد

دریچه آرمسترانگ شیاردار خطی

دریچه آرمسترانگ چهار طرفه

دریچه آرمسترانگ (تایلی) چهار طرفه

دریچه آرمسترانگ گرد مشبک