دریچه اتاق عمل (دریچه بیمارستانی)

دریچه بیمارستانی – دریچه های اتاق عمل

طراحی و تولید انواع دریچه های بیمارستانی ، دریچه های اطاق عمل ، دریچه های پانچی اطاق عمل دریچه مشبک زنبوری با تور – سیستم تهویه هوا ی بیمارستان و اتاق عمل

دریچه مشبک زنبوری با تور

دریچه پانچی اطاق عمل