دریچه های قابل تنظیم با دمپر

دریچه مشبک زنبوری با دمپر

دریچه دیواری قوس دار اهرمی

دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمی

دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمی